Regulamin subskrypcji

Regulamin Subskrypcji

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

  • Na warunkach określonych w ogólności w regulaminie sklepu internetowego („Regulamin Sklepu”) oraz w szczególności w niniejszym regulaminie („Regulamin Subskrypcji”), Subskrybent zobowiązuje się do zakupu – za wynagrodzeniem – uzgodnionej ilości oraz rodzaju kawy do swojego użytku („Subskrypcja”), a Sprzedawca zobowiązuje się realizować Subskrypcję z należytą starannością.
  • Do zawarcia między Subskrybentem a Sprzedawcą (łącznie „Strony”) umowy w przedmiocie Subskrypcji („Umowa Subskrypcyjna”) potrzeba, aby Subskrybent:
   • potwierdził, że jest Konsumentem;
   • zaakceptował Regulamin Subskrypcji i aktualny Regulamin Sklepu;
   • wybrał ilość i rodzaj kawy spośród wariantów oferowanych przez Sprzedawcę;
   • wybrał częstotliwość dostaw kawy spośród wariantów przewidzianych przez Sprzedawcę;
   • przesłał tak zdefiniowaną Subskrypcję Sprzedawcy za pomocą formularza Subskrypcji zamieszczonego przez Sprzedawcę na następującej stronie WWW: www.storycoffee.pl .
  • Dla uniknięcia wątpliwości, do Umowy Subskrypcyjnej stosuje się postanowienia Regulaminu Subskrypcji oraz – w zakresie z nim niesprzecznym – postanowienia Regulaminu Sklepu, w tym dotyczące rękojmi, gwarancji oraz ochrony danych osobowych.
  • „Subskrybentem” w rozumieniu Regulaminu Subskrypcji jest Klient (w rozumieniu § 1 ust. 4 Regulaminu Sklepu), który posiada aktywne Konto Klienta (w rozumieniu § 1 ust. 6 Regulaminu Sklepu), założone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu.
  • Niezdefiniowane pojęcia w niniejszym Regulaminie Subskrypcji pisane dużymi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu

§ 2 REALIZACJA SUBSKRYPCJI

  • Na podstawie Umowy Subskrypcyjnej Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Subskrybentowi zamówioną kawę z częstotliwością co 14 albo co 30 dni (wybraną przez Subskrybenta) na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta.
  • Klient może każdorazowo wskazać inny adres wysyłki, z tym że wskazanie innego adresu musi nastąpić na dwa dni przed pobraniem płatności.
  • Wysyłka będzie realizowana do 48 godzin od momentu pobrania płatności za dany okres subskrypcji.
  • Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
  • Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
  • W ramach Umowy Subskrypcyjnej Subskrybent może jednostronnie zmienić – dowolną ilość razy – rodzaj kawy, a także – dowolną ilość razy – zmienić jej ilość, pod tym jednak warunkiem że kolejne wybory mieszczą się w wariantach oferowanych wówczas przez Sprzedawcę. Zmiany dokonane przez Subskrybenta wywołują skutek natychmiastowy od ich wprowadzenia poprzez Konto Klienta na stronie www.
  • Subskrybent najpóźniej na dwa dni przed pobraniem płatności może dodać do towarów subskrybowanych inne towary z oferty sklepu. W takiej sytuacji kwota subskrypcji zostaje powiększona o wartość dodanych towarów.
  • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć niezwłocznie Subskrybentowi – na jego adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta – potwierdzenie zawarcia Umowy Subskrypcyjnej, w tym kopię treści zawartych w formularzu Subskrypcji, Regulaminu Sklepu oraz Regulaminu Subskrypcji, a także potwierdzenie zmian dokonanych na podstawie § 2 ust. 2, 6 lub 7 powyżej.

§ 3 CENA

  • Cena płatna jest z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 w wysokości wynikającej ze wskazań dokonanych w Subskrypcji, z uwzględnieniem przewidzianych preferencji.
  • Płatność z tytułu nabycia produktu w drodze subskrypcji może być zrealizowana wyłącznie przy pomocy karty kredytowej lub płatniczej. Dotyczy to również zamówień, gdzie subskrypcja jest jedną z jego składowych. Cena jest pobierana co 14 dni albo co 30 dni, stosownie do wariantu Subskrypcji wybranego przez Subskrybenta.
  • Subskrybent wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez Operatora Płatności z karty kredytowej lub płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługę subskrypcji (tj. kwoty pieniężnej z tytułu nabycia produktów). Opłata będzie pobierana cyklicznie przez Operatora Płatności zgodnie z wybraną przy składaniu zamówienia częstotliwością wysyłki. Karta kredytowa lub płatnicza zostanie obciążona za zamówienie przed wysłaniem produktów.
  • Subskrybent zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze metody Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności.
  • W przypadku niezapewnienia przez Subskrybenta środków na pokrycie należności w terminie płatności Operator Płatności podejmie trzy próby pobrania należności.
  • W przypadku braku możliwości pobrania należności Subskrypcja nie zostanie zrealizowana.

§ 4 OKRES OBOWIĄZYWANIA

  • Umowa Subskrypcyjna zostaje zawarta w dniu przesłania Subskrypcji zgodnie z § 1 ust. 2 powyżej i wiąże przez czas nieoznaczony. Subskrybent może rozwiązać Umowę Subskrypcyjną z dowolnej przyczyny, za wypowiedzeniem złożonym nie później niż na 48 godzin przed pobraniem wynagrodzenia za kolejny okres subskrypcyjny.
  • Subskrybent ma również możliwość zawieszenia Subskrypcji, nie później niż na 48 godzin przed pobraniem wynagrodzenia, za kolejne okresy subskrypcyjne. Aby kontynuować Subskrypcję Subskrybent musi, nie później niż na 48 godzin przed kolejnym okresem Subskrypcji, odwołać zawieszenie Subskrypcji.
  • Sprzedawca może rozwiązać Umowę Subskrypcyjną:
   • za co najmniej 30-dniowym okresem wypowiedzenia, w szczególnościgdy Sprzedawca zdecydował się zakończyć program subskrypcyjny lub zmienić jego zasady;
   • ze skutkiem natychmiastowym, gdy Subskrybent opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia co najmniej 14 dni w stosunku do terminu płatności wskazanego w pkt. 4.1.
  • Oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy Subskrypcyjnej może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez Konto Klienta lub z wykorzystaniem adresów email wskazanych, odpowiednio, w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta oraz w pkt. 2.2 powyżej.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Do prawa odstąpienia od Umowy Subskrypcyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, zgodne w tym względzie z przepisami ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Odstąpienie (anulowanie) może nastąpić poprzez Konto Klienta, gdzie Subskrybent ma do dyspozycji przycisk do anulowania.
  • Regulamin Subskrypcji wchodzi w życie z dniem 29.12.2021 roku.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulamin Subskrypcji w szczególności z następujących przyczyn:
   • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mającej wpływ na treść Regulaminu Subskrypcji i skutkującej koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
   • wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść Regulaminu Subskrypcji i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
   • zapobiegania naruszeniom Regulaminu Subskrypcji lub przeciwdziałania nadużyciom;
   • usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu Subskrypcji;
   • zmiany technologicznej w procesie zakładania lub funkcjonowania Konta Klienta lub procesu zakupowego.
  • Sprzedawca poinformuje Subskrybenta o treści zmian na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu Subskrypcji na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta. Jeśli Subskrybent nie złoży w ww. terminie oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy Subskrypcyjnej zgodnie z § 4 ust. 1 zdanie drugie powyżej, Subskrybent będzie związany postanowieniami zmienionego Regulaminu Subskrypcji.
  • Aktualny Regulamin Subskrypcji, a także wszelkie jego poprzednie wersje są dostępne na następującej stronie WWW: storycoffee.pl .